Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Školní jídelna, Měli byste vědět

Provozní řád školní jídelny ve Stráži

Provozní řád školní jídelny ve Stráži
Adresa ŠJ : ZŠ ve Stráži, č.p. 21, 348 02 Bor
Telefon: 374 780 989

Vedení ŠJ:

vedoucí ŠJ Růžena Kouklová
kuchařky Ilona Moosová
Jana Bradová

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vyplývá z

 • Vyhlášky min. školství č. 107/2005 Sb. ve znění vyhl.č.107/2008 Sb. o školním stravování,
 • Vyhlášky min. zdravotnictví č. 602/2006 Sb.,
 • Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 557/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění vyhl.č.94/2006 Sb. a vyhl.č.17/2008 Sb.o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových org. zřízených územními samosprávnými celky.

1) Zásady provozu:

 • Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Seznámení s jídelním lístkem je možné na nástěnce v jídelně nebo na internetových stránkách školy.
 • Rodiče žáků přihlašují dítě ke stravovávní vedoucí ŠJ, kde vyplní přihlášku ke stravování. Tím je dítě trvale přihlášeno po celou dobu školní docházky.
 • Žák má nárok na stravu ve šk. jídelně za úplatu finančního normativu pouze v případě přítomnosti ve škole. V prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti, tj. v době nemoci, má nárok odebrat stravu za úplatu finančního normativu do jídlonosiče.
 • Další dny po dobu nemoci si může žák zakoupit oběd do jídlonosiče za cenu pro cizí strávníky. V tyto dny nemá nárok na stravu za úplatu finančního normativu pro žáky.
 • Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, bude strávníkovi doúčtován poplatek v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem.
 • V ostatních případech (např. školní výlet, lyžařský výcvik, návštěva divadel, apod.) má žák nárok na odebrání stravy za úplatu finančního normativu pro žáky pokud má v době výdeje oběda možnost dostavit se do školní jídelny.
 • Zaměstnancům školy je ve výjimečných případech umožněno odnášet obědy ze školní jídelny v jídlonosičích, viz. kolektivní smlouva a ZP.
 • Odhlašování a přihlašování stravy se provádí den předem do 12 hod. Odhlášky a přihlášky obědů se zapisují do zavedeného sešitu v kuchyni.
 • Placení stravného se provádí zálohově a to bezhotovostní složenkou vkladovou, ze které  se neplatí poštovní poplatek nebo trvalým příkazem. Složenku dostane strávník začátkem měsíce a je povinen zaplatit do 25. dne v měsíci! Pokud nebudou platby za stravné zaplaceny v termínu, bude dotyčnému pozastaven odběr stravy.
 • Pro platby trvalým příkazem platí stejná pravidla jako pro platby složenkou.
 • Měsíční záloha pro žáky na obědy je stanovena ve výši 500 Kč a měsíční záloha na svačiny ve výši 200 Kč.
 • Měsíční záloha pro zaměstnance je stanovena na 400 Kč.
 • Vyúčtování stravného bude provedeno 1x ročně a to vždy k 30. 6. Přeplatky budou pak v následujícím měsíci zaslány na účty platících. Pokud rodiče platí zálohy na stravné složenkou jsou povinni dostavit se po vyučtování osobně do kanceláře vedoucí jídelny, kde jim bude přeplatek vrácen v hotovosti.
 • Stravování cizích strávníků se řídí vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídlo vydané do jídlonosičů je nutné zkonzumovat do 4 hodin po uvaření. Za kvalitu pozdějíší konzumace vydaného jídla ŠJ neodpovídá.
 • V době práznin nebo ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.
 • Pedagogický dohled ve školní jídelně zajišťují učitelé ZŠ a vychovatelka ŠD dle rozpisu.

2) Provoz ŠJ:
Pracovní doba: 6,00 - 14,00

Výdejní doba:

svačiny: 9,35 - 9,50 hod.
obědy:

11:10 - 11:30 hod. pro cizí strávníky
11:35 1.výdej pro žáky a zaměstnance školy
12:30 2. výdej pro žáky a zaměstnance školy
13,20 - 13.35 hod. 3. výdej pro žáky a zaměstnance školy

3) Výše stravného:
Finanční normativy stravného jsou stanoveny podle vyhl. č.107/2005 Sb. ve znění vyhl. č.107/2008 Sb. v takovém rozpětí, které upravuje ved. ŠJ dle cenových relací potravin na trhu a ředitel školy schvaluje.

Žáci 3 - 6 let 19 Kč
Žáci 7 - 10 let 21 Kč
Žáci 11 - 14 let 23 Kč
Žáci 15 a více let 24 Kč
Zaměstnanci 26 Kč
Cizí strávníci
62 Kč
Svačiny žáci 3 - 6 let 8 Kč
Svačiny - žáci 7 a více let
10 Kč

4) Výše režijních nákladů:
Věcná režie 13,78 Kč
Mzdová režie 21,60 Kč
-------------------------------------
Celkem 35,38 Kč


Ve Stráži 31.3.2013

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.